วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 2


สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น……………………………………………………………………………

เมื่อวันที่…………………………………..  ระหว่าง…………………………………………………

อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่ ………………ถนน……………..ตำบล/แขวง……………………….       

อำเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………….……... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ขายฝ่ายหนึ่ง กับ ………………… อายุ………ปี อยู่บ้านเลขที่……………………  ถนน……………… แขวง………………………เขต………………………กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้จะซื้อ   อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับนี้กัน โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ  1.  ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินโดยปลอดจากภาระผูกพันหรือภาระติดพันใด ๆ ตามโฉนดที่ …………………ระวางที่ ………………………….ตำบล ……………………………อำเภอ………………… จังหวัด …………………………….. จำนวนเนื้อที่ …………งาน ……………. ตารางวา (…………… ตารางวา) …………….. งาน …………….ตารางวา (……………….ตารางวา) ตามลำดับ ซึ่งเป็นของผู้จะขาย

ข้อ  2.  คู่สัญญาได้ตกลงราคาที่ดินที่จะซื้อขายกันดังกล่าวในข้อ 1เป็นเงิน …………………. ……………. บาท (……………………………………..) และในวันทำสัญญานี้  ผู้จะซื้อได้ชำระเงิน  จำนวน …………………บาท (……………………….) โดยเช็คของธนาคาร ……………………สาขา  ………………………………เช็คเลขที่…………………………. ลงชื่อ ……………………………… จำนวนเงิน …………………………. บาท เพื่อเป็นการวางมัดจำไว้กับผู้จะขายและผู้จะขายได้รับไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ  3.  ส่วนราคาที่ดินที่จะซื้อจะขายที่ยังคงเหลืออยู่อีก ………………………………… บาท (…………….………………………….) นั้น ผู้จะซื้อขอแบ่งชำระให้แก่ผู้จะขายเป็นงวด   รวมสองงวดดังนี้

งวดที่หนึ่ง   ชำระเงินจำนวน ……………………. บาท (…………………………….) ภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันทำสัญญานี้ในวันที่ผู้จะซื้อชำระเงินทีหนึ่ง ผู้จะขายต้องไปทำการทดทะเบียน  โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ให้แก่ผู้จะซื้อด้วย   และเมื่อผู้จะซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้จากผู้จะขายถูกต้องสมบูรณ์แล้ว  ผู้จะซื้อจะจดทะเบียนจำนองที่ดินตามสัญญานี้ไว้กับผู้จะขายเป็นเงินจำนวน…………..  บาท (……………………………)

งวดที่สอง  ชำระเงินจำนวน ……………………… บาท (………………………………..) ภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้จะซื้อชำระเงินงวดที่หนึ่ง

ในวันที่ผู้จะซื้อชำระเงินงวดที่สอง   ผู้จะขายต้องไปทำการจดทะเบียนปลดจำนองที่ดินตามสัญญานี้ให้แก่ผู้จะซื้อด้วย

ข้อ  4.  ผู้ขายเป็นฝ่ายออกภาษีอากร ค่าธรรมเนียมตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนตามสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ ส่วนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองและลดจำนอง ผู้จะซื้อเป็นฝ่ายออกเอง

ข้อ  5.  หลังจากทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อเข้าดำเนินการปรับที่ถมที่ตอกเสาเข็ม หรือเตรียมการเพื่อดำเนินการก่อสร้างในที่ดินตามสัญญานี้ได้ และผู้จะขายตกลงว่าเมื่อผู้จะซื้อนำแบบฟอร์มเอกสารสำหรับการยื่นคำขออนุญาตปลุฏสร้างอาคารในที่ดินตาสัญญานี้มาให้ผู้จะขายลงชื่อเพื่อยื่นต่อหน่วยราชการเมื่อใด ผู้จะขายยินยอมลงชื่อในแบบเอกสารดังกล่าวทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสัญญาข้อนี้  ผู้จะซื้อเป็นฝ่ายออกเองทั้งสิ้นและไม่ว่ากรณีใด  ๆ  ผู้จะซื้อตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสัญญาข้อนี้จากผู้จะขายเป็นเด็ดขาด

                ข้อ  6.  ในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดนัดสัญญา   ผู้จะซื้อยอมให้ผู้จะขายรับเงินมัดจำในข้อ 2ไว้ทั้งหมดได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว  ในทางกลับกัน  หากผู้จะขายผิดนัด   ผิดสัญญาแล้ว  ผู้จะขายยอมคืนเงินมัดจำที่ผู้จะซื้อชำระไว้พร้อมค่าปรับเป็นจำนวนหนึ่งเท่าของเงินมัดจำให้แก่ผู้จะซื้อ
                สัญญานี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ ๆ  ละสองหน้า  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์แห่งตนทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ…………………………………… ผู้จะขาย
                                                                                  (…………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………… ผู้จะซื้อ
                                                                                  (…………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………… พยาน
                                                                                  (…………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………… ผู้จะขาย
                                                                                  (…………………………………..)