วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 3


สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ …………………………….เมื่อวันที่…………………………………….
ระหว่าง………………………อายุ …………… ปี อยู่บ้านเลขที่ …………. ถนน………………………
ตำบล/แขวง………………………………อำเภอ/เขต………………………. จังหวัด……………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  ผู้จะขายฝ่ายหนึ่ง กับ …………………………………………………
อายุ…………. ปี อยู่บ้านเลขที่ …………………ถนน ………………….ตำบล/แขวง……………………
อำเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………………….. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  จะเรียกว่า
ผู้จะซื้ออีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกัน โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังต่อไปนี้
                ข้อ  1.  ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื้อตกลงจะซื้อที่ดินโดยปลอดจากสิทธิภาระผูกพันใด ๆ ตามโฉนดเลขที่ ……………………………… ระวางที่ ………………………. ตำบล…………………..
อำเภอ…………………………. จังหวัด………………………………. จำนวนเนื้อที่……………………
……………………………ซึ่งเป็นของผู้จะขาย   พร้อมสิ่งปลูกสร้าง คือ ………………………………..
                ข้อ  2.  คู่สัญญาได้ตกลงราคาที่ดินที่จะซื้อจะขายกันดังกล่าวในข้อ 1ในราคา  ตารางวาละ  ……………………. บาท (…………………………) รวมเป็นเงิน ………………………………..บาท  
(……………………………………………….) และในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อได้ชำระเงิน จำนวน ……..
……………………. บาท (………………………………………………………………………………)
โดยเช็คของธนาคาร …………………………………สาขา……………. เช็คเลขที่………………………
ลงวันที่………………………….. เพื่อเป็นการวางมัดจำไว้กับผู้จะขาย  และผู้จะขายได้รับไว้ถูกต้องแล้ว
                ข้อ 3.  ส่วนราคาที่ดินจะซื้อจะขายที่ยังคงเหลืออยู่อีก ……………………………………..บาท 
(……………………………………  ) นั้น ผู้จะซื้อขอแบ่งชำระให้แก่ผู้จะขายเป็นงวดรวม  2 งวด ดังนี้:-
                งวดที่หนึ่ง  ชำระเงินจำนวน ……………. บาท    (……………………………………………  
…………………………….) ภายในวันที่ ………………………. โดยชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
                งวดที่สอง ชำระเงินจำนวน ……………. บาท    (……………………………………………  
…………………………….) ภายในวันที่ ………………………. โดยชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
                ผู้จะขายตกลงจะไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ให้แก่ผู้จะซื้อ ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัด…………………………….. ในวันที่ผู้จะซื้อชำระเงินงวดที่สองนี้               

ข้อ 4.  ภายใน…………………… วัน นับแต่วันสัญญานี้ ผู้จะขายมีหน้าที่ดำเนินการแบ่ง    แยกที่ดินตามสัญญานี้ออกเป็น 7 แปลงให้แล้วเสร็จ   ผู้จะซื้อจะเป็นผู้กำหนดจำนวนเนื้อที่ในแต่ละ
แหลงให้ผู้จะขายรับไปดำเนินการ  โดยผู้จะซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกเองทั้งสิ้น
               
ข้อ  5.  หลังจากที่ผู้จะขายดำเนินการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวในข้อ 4แล้ว  หากปรากฏว่าจำนวนเนื้อที่ดินตามโฉนดในข้อ  1.  เพิ่มขึ้นหรือลดจำนวนลงไปก็ดี   คู่สัญญาตกลงว่าการคิดราคาที่ดินให้เป็นไปตามจำนวนเนื้อที่ดินปรากฎตามที่แบ่งแยก ในราคาตารางวาละตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2.
               
ข้อ  6.  ในกรณีที่ผู้จะซื้อแสดงความประสงค์ไปยังผู้จะขายว่า ผู้จะซื้อต้องการรับโอนที่ดินแปลงที่แบ่งแยกแปลงใดก่อนครบกำหนดชำระเงินตามข้อ 3ผู้จะซื้อจะเรียกให้ผู้จะขายไปทำการโอนพร้อมกับผู้จะซื้อยอมชำระราคาที่ดินแปลงที่แบ่งแยกนั้นก่อน  การชำระราคาที่ดินในข้อนี้ ผู้จะซื้อจะออกเป็นตั๋วรางวัล  หรือตั๋วสัญญาใช้เงินภายใน  180  วัน   นับแต่วันทำสัญญานี้  มีมูลค่าคิดเป็น  25  เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ดินแปลงที่ต้องการรับโอนส่วนหนึ่ง   เป็นตัวรางวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินภายใน  365  วัน   นับแต่วันทำสัญญานี้มีมูลค่าคิดเป็น  74  เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ดินแปลงที่ต้องการรับโอนอีกส่วนหนึ่งให้แก่ผู้จะขายและผู้จะขายตกลงว่าจะทำการโอนที่จำนวนเนื้อที่ดินแปลงที่ต้องการรับโอนอีกส่วนหนึ่งให้แก่ผู้จะขายและผู้จะขายตกลงว่าจะทำการโอนที่ดินแปลงที่แบ่งแยกตามความในข้อนี้ให้แก่ผู้จะซื้อ   ตามที่ผู้จะซื้อเรียกให้ผู้จะขายไปทำการโอนทันที
               
ข้อ  7.  นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป   ผู้จะขายยินยอมอนุญาตให้ผู้จะซื้อเข้าไปในที่ดินตามสัญญานี้   เพื่อจัดการดำเนินการทำประโยชน์ใด ๆ   ได้ตามความประสงค์ของผู้จะซื้อผู้จะขายรับว่าจะอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทุกประการแก่ผู้จะซื้อในกรณีที่ผู้จะซื้อต้องยืนแบบเรื่องราว    คำร้องเพื่อขออนุญาตต่อทางราชการ  หรือเอกชนเพื่อกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ในที่ดินตามสัญญานี้ ตามความประสงค์ของผู้จะซื้อแล้ว  ผู้จะขายตกลงยินยอมลงชื่อในเอกสารแบบเรื่องราวคำร้องหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นขอความอนุญาตดังกล่าวทันที  ตามที่ผู้จะซื้อแจ้งให้ผู้จะขายทราบ และส่งเอกสารต่าง ๆ   เหล่านั้นมาให้ผู้จะขายชื่อทุกครั้งไป
               
ข้อ  8.  ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ ผู้จะขายเป็นฝ่ายออกเองทั้งสิ้น
               
ข้อ  9.  ในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดนัดผิดสัญญา   ผู้จะซื้อยอมให้ผู้จะขายริบเงินที่ผู้จะซื้อชำระให้แก่ผู้จะขายไว้แล้วทั้งหมดได้ทันทีโดยต้องบอกกล่าว ในทางกลับบ้าน หากผู้จะขายผิดนัดสัญญาแล้วผู้จะขายยอมคืนเงินให้ผู้จะซื้อชำระไว้แล้วทั้งหมดพร้อมค่าปรับเป็นจำนวนหนึ่งเท่าของเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้จะซื้อด้วย                สัญญานี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ ๆ  ละสองหน้า  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์แห่งตนทุกประการ   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงลายมือชื่อ……………………………ผู้จะขาย       ลงลายมือชื่อ ……………………………….ผู้จะซื้อ
                     (……………………………)                                  (………………………………)

ลงลายมือชื่อ……………………………พยาน          ลงลายมือชื่อ ……………………………….พยาน
                     (……………………………)                                  (………………………………)

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 2


สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น……………………………………………………………………………

เมื่อวันที่…………………………………..  ระหว่าง…………………………………………………

อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่ ………………ถนน……………..ตำบล/แขวง……………………….       

อำเภอ/เขต…………………………….จังหวัด…………………….……... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า ผู้ขายฝ่ายหนึ่ง กับ ………………… อายุ………ปี อยู่บ้านเลขที่……………………  ถนน……………… แขวง………………………เขต………………………กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้จะซื้อ   อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับนี้กัน โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ  1.  ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินโดยปลอดจากภาระผูกพันหรือภาระติดพันใด ๆ ตามโฉนดที่ …………………ระวางที่ ………………………….ตำบล ……………………………อำเภอ………………… จังหวัด …………………………….. จำนวนเนื้อที่ …………งาน ……………. ตารางวา (…………… ตารางวา) …………….. งาน …………….ตารางวา (……………….ตารางวา) ตามลำดับ ซึ่งเป็นของผู้จะขาย

ข้อ  2.  คู่สัญญาได้ตกลงราคาที่ดินที่จะซื้อขายกันดังกล่าวในข้อ 1เป็นเงิน …………………. ……………. บาท (……………………………………..) และในวันทำสัญญานี้  ผู้จะซื้อได้ชำระเงิน  จำนวน …………………บาท (……………………….) โดยเช็คของธนาคาร ……………………สาขา  ………………………………เช็คเลขที่…………………………. ลงชื่อ ……………………………… จำนวนเงิน …………………………. บาท เพื่อเป็นการวางมัดจำไว้กับผู้จะขายและผู้จะขายได้รับไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ  3.  ส่วนราคาที่ดินที่จะซื้อจะขายที่ยังคงเหลืออยู่อีก ………………………………… บาท (…………….………………………….) นั้น ผู้จะซื้อขอแบ่งชำระให้แก่ผู้จะขายเป็นงวด   รวมสองงวดดังนี้

งวดที่หนึ่ง   ชำระเงินจำนวน ……………………. บาท (…………………………….) ภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันทำสัญญานี้ในวันที่ผู้จะซื้อชำระเงินทีหนึ่ง ผู้จะขายต้องไปทำการทดทะเบียน  โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ให้แก่ผู้จะซื้อด้วย   และเมื่อผู้จะซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้จากผู้จะขายถูกต้องสมบูรณ์แล้ว  ผู้จะซื้อจะจดทะเบียนจำนองที่ดินตามสัญญานี้ไว้กับผู้จะขายเป็นเงินจำนวน…………..  บาท (……………………………)

งวดที่สอง  ชำระเงินจำนวน ……………………… บาท (………………………………..) ภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้จะซื้อชำระเงินงวดที่หนึ่ง

ในวันที่ผู้จะซื้อชำระเงินงวดที่สอง   ผู้จะขายต้องไปทำการจดทะเบียนปลดจำนองที่ดินตามสัญญานี้ให้แก่ผู้จะซื้อด้วย

ข้อ  4.  ผู้ขายเป็นฝ่ายออกภาษีอากร ค่าธรรมเนียมตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนตามสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ ส่วนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองและลดจำนอง ผู้จะซื้อเป็นฝ่ายออกเอง

ข้อ  5.  หลังจากทำสัญญาฉบับนี้แล้ว ผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อเข้าดำเนินการปรับที่ถมที่ตอกเสาเข็ม หรือเตรียมการเพื่อดำเนินการก่อสร้างในที่ดินตามสัญญานี้ได้ และผู้จะขายตกลงว่าเมื่อผู้จะซื้อนำแบบฟอร์มเอกสารสำหรับการยื่นคำขออนุญาตปลุฏสร้างอาคารในที่ดินตาสัญญานี้มาให้ผู้จะขายลงชื่อเพื่อยื่นต่อหน่วยราชการเมื่อใด ผู้จะขายยินยอมลงชื่อในแบบเอกสารดังกล่าวทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามสัญญาข้อนี้  ผู้จะซื้อเป็นฝ่ายออกเองทั้งสิ้นและไม่ว่ากรณีใด  ๆ  ผู้จะซื้อตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสัญญาข้อนี้จากผู้จะขายเป็นเด็ดขาด

                ข้อ  6.  ในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดนัดสัญญา   ผู้จะซื้อยอมให้ผู้จะขายรับเงินมัดจำในข้อ 2ไว้ทั้งหมดได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว  ในทางกลับกัน  หากผู้จะขายผิดนัด   ผิดสัญญาแล้ว  ผู้จะขายยอมคืนเงินมัดจำที่ผู้จะซื้อชำระไว้พร้อมค่าปรับเป็นจำนวนหนึ่งเท่าของเงินมัดจำให้แก่ผู้จะซื้อ
                สัญญานี้ทำขึ้นไว้เป็นสองฉบับ ๆ  ละสองหน้า  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดเป็นอย่างดีแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์แห่งตนทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ…………………………………… ผู้จะขาย
                                                                                  (…………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………… ผู้จะซื้อ
                                                                                  (…………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………… พยาน
                                                                                  (…………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………… ผู้จะขาย
                                                                                  (…………………………………..)